پیام شما ارسال شد.
بازگشت
ونداد جلیلی نوشته‌های پراکنده
 صفحه‌ی اصلی    مقالات و یادداشت‌ها     داسـتان کوتاه    داسـتان کوتاه (ترجمه)    شعرها    شعرها (ترجمه)     کتاب‌ها     کتاب‌ها (ترجمه)     کتاب‌های دیگران     شناخت‌نامه     ارتباط

از خواب که بیدار شدم...

انقراض

ایستگاه بعد، راه‌آهن

اعتزال

پس

خواب می‌بینم دسته‌یی بوفالو...

آوای انتظار

هیچ راه فراری نیست...

دست‌فروش

انجیرها

میسیونر

علف‌گربه

دیوار

کله‌پاچه

طالبی

قرارداد
 صفحه‌ی اصلی    مقالات و یادداشت‌ها     داسـتان کوتاه    داسـتان کوتاه (ترجمه)    شعرها    شعرها (ترجمه)     کتاب‌ها     کتاب‌ها (ترجمه)     کتاب‌های دیگران     شناخت‌نامه     ارتباط
www.vandadjalili.com