پیام شما ارسال شد.
بازگشت

دو شعر از دابلیو ایچ ئودن
دابلیو ایچ ئودن

دو شعر
رافائل آلبرتی

رقص فرشته‌ی کوچک
ویوله‌تا پارا

بخشی از شعر موهبات
پی‌یر پائولو پازولینی

بخشی از شعر خاکستر گرامشی
پی‌یر پائولو پازولینی

مریلین
پی‌یر پائولو پازولینی

دزدان
پی‌یر پائولو پازولینی

خلسه‌ی خاک
گلائوبه روشا

طغیان، بیا
فدریکو گارسیا لورکا

قاصدان سیاه
سزار وایه‌خو

صورت‌ات تراشیده از سنگ...
چزاره پاوزه

فلوت تیره‌ی پشت (پیش‌گفتار)
ولادیمیر مایاکوفسکی

بازگشت به هفده‌سالگی
ویوله‌تا پارا

چند پرسش
برتولت برشت

اقاقیا
نیکانور پارا

شعر گوتان از خوآن خلمان
خوآن خلمان

شبانه‌ی خوزه آسونسیون سیلوا
خوزه آسونسیون سیلوا

هفت شعر کوتاه
خوآن رامون خیمنس