پیام شما ارسال شد.
بازگشت
ونداد جلیلی نوشته‌های پراکنده
 صفحه‌ی اصلی    مقالات و یادداشت‌ها     داسـتان کوتاه    داسـتان کوتاه (ترجمه)    شعرها    شعرها (ترجمه)     کتاب‌ها     کتاب‌ها (ترجمه)     کتاب‌های دیگران     شناخت‌نامه     ارتباط

پارفیونپارفیون

گفت برو رفتی
گفت بیا آمدی
گفت بمان ماندی
گفت ببر بردی
نگفت بکش
از نگاه‌اش خواندی
در شب ِزرد ِقتل و خوف ِبی‌سرنوشتی
با رقیب ِناخواسته به احیا نشستی
ابلهی مغموم از فلاکت انسان
که ترحم‌اش از عشق تو برنده‌تر بود

آه چه غم‌گینانه بنده‌وار فرمان‌اش بردی
فرزند ناشاد بازار، راگوژین!
شاه‌زادگی در خون تو نبود...

 صفحه‌ی اصلی    مقالات و یادداشت‌ها     داسـتان کوتاه    داسـتان کوتاه (ترجمه)    شعرها    شعرها (ترجمه)     کتاب‌ها     کتاب‌ها (ترجمه)     کتاب‌های دیگران     شناخت‌نامه     ارتباط
www.vandadjalili.com